תְּנָאֵי שִׁימּוּשׁ בָּאֲתָר

תנאי שימוש ומדינות פרטיות

שימוש באתר www.everythingdesert.com, או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (“האתר“), על ידך, משתמש הקצה (“משתמש הקצה“), לרבות, רכישת קורסים, הרשמה לאתר, או כל פעילות אחרת, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן (“תנאי השימוש”).
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש באתר.  

1. כללי 
1.1. האתר מופעל על ידי “הכל מדבר״ ומספק פלטפורמה לשיווק  של קורסים בנושאים שונים המוצעים על ידי ״הכל מדבר״ באמצעות צדדים שלישיים (להלן: “השירות“). 
1.2. השירות מציג למשתמשים קורסים ופעילויות פנאי שונות המוצעים על ידי ״הכל מדבר״ באמצעות צדדים שלישיים (להלן: “הקורסים“) . 
1.3. האתר עשוי להכיל לינקים לאתרי צדדים שלישיים. אתרי צדדים שלישיים הללו אינם בניהולה ו/או בשליטתה של ״הכל מדבר״ והיא אינה בודקת את התוכן ו/או את הפעילות של אתרים חיצוניים אלו ואינה אחראית להם.

2. יצירת חשבון משתמש 
2.1. זכות השימוש באתר הינה אישית ולא ניתנת להעברה. 
2.2. לשם שימוש באתר, יתכן כי תצטרך ליצור חשבון משתמש, לרבות שם משתמש וסיסמא וכן להכניס פרטים מסויימים, כגון שם, גיל, איזור מגורים, אשר ישמשו לצורך זיהוי. 
2.3. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או כל הקשור בו. משתמש הקצה מתחייב למסור פרטים אמתיים בלבד וכן לשמור את סיסמת השימוש באתר בסודיות ולא להעבירה לאחר.
2.4. כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: הנך בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות מחייבות באתר, הנך בגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב – עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר, הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט והנך בעל כרטיס אשראי בתוקף. 
2.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ״הכל מדבר״ רשאית למנוע ממך להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטתה. 
2.6. יובהר כי הרישום לקורס הינו עבור משתמש הקצה הרשום בלבד. לא ניתן להעביר קורס לאדם או משתמש אחר, אלא לפי אישורה מראש ובכתב של״הכל מדבר״.

3. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
3.1. ״הכל מדבר״ רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין, תכונה או שימוש של האתר. 
3.2. ״הכל מדבר״ רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
3.3. במקרה ש״הכל מדבר״ תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש, ״הכל מדבר״ תודיע על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשם משתמש הקצה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור. 
3.4. כל שינוי בתנאי השימוש יחול באופן מידי על כל משמשי הקצה החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי אשר לדעת ״הכל מדבר״ הינו שינוי מהותי, אז יחול השינוי החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינויים אלה לא יחולו על קורסים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים. כל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים יחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה. 
3.5. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כדי להיות מעודכן בשינויים בהם. 

4. זכויות ושימושים מותרים
4.1. האתר הינו קניינה הפרטי של ״הכל מדבר״. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש. 
4.2. כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד ובקשר עם הקורסים ורכישתם בלבד.
4.3. כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של ״הכל מדבר״ מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה. 

5. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר 
5.1. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו, אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ-״הכל מדבר״ או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. 
5.2. המילה ״הכל מדבר״ ואו ״EverythingDesert״  וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה “EverythingDesert” ואו ״הכל מדבר״ , בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/ אותיות בלבד ובין שמדובר בסימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של EverythingDesert Ltd. ומהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים. 

6. אחריות ושיפוי 
6.1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות כי השימוש באתר ו/או בלינק ייחודי הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי.״הכל מדבר״ , מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר ו/או בכל לינק ייחודי יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן, הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר ו/או בתכנית מפני משתמשים וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או קורסים שיסופקו באמצעות האתר. 
6.2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס “AS IS” ועל בסיס “AS AVAILABLE” ו ״הכל מדבר״ מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה. 
6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,״הכל מדבר״ לא תהיה אחראית כלפי משתמש קצה ו/או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר, ו/או רכישת קורסים. 
6.4. ״הכל מדבר״ לא תישא באחריות לכל מעשה או מחדל בהפרת תנאי השימוש.
6.5. משתמש הקצה, מסכים להגן על, לשפות ולפצות את ״הכל מדבר״ , מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין, הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידי משתמש קצה ו/או אחר הפועל באמצעות מחשב של משתמש קצה או סיסמתו.

7. הגבלת אחריות 
7.1. בשום מקרה, ״הכל מדבר״ לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
7.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשום מקרה, חבותה ואחריותה הכוללת של ״הכל מדבר״ הנובעת או הקשורה להסכם זה לא תהיה גבוהה מהסכומים שנגבו על ידי ״הכל מדבר״ בפועל ממשתמש הקצה בגין אותו קורס.

8. פרטיות וסודיות
8.1. כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בתי העסק, יישמרו במאגרי המידע של ״הכל מדבר״ ולא ישותף עם גורמים נוספים  . 
8.2. ״הכל מדבר״ תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:
8.2.1. העברת המידע לספק שירות הקשור במהעברת קורס או פעילות לצורך הרישום לקורס בלבד; 
8.2.2. הפעלת השירות ושיפורו;
8.2.3. מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו; 
8.2.4. ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי. 
8.3. ״הכל מדבר״ לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. 
8.4. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע ״הכל מדבר״.
8.5. ״הכל מדבר״ לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו. אין באמור כדי למנוע מ-״הכל מדבר״ להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים. 
8.6. למרות האמור לעיל, ״הכל מדבר״ תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה לצד שלישי במקרים הבאים:
8.6.1. כאשר התקבלה הסכמת משתמש; 
8.6.2. משתמש הקצה ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ״הכל מדבר״, לפגוע ב-״הכל מדבר״ ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; 
8.6.3. משתמש הקצה עשה שימוש בשירות, באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של ״הכל מדבר״ עשוי להיות בלתי חוקי; 
8.6.4. אם התקבל בידי ״הכל מדבר״ צו שיפוטי או אחר המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים; 
8.6.5. בכל מקרה של העברת פעילות, מיזוג או רכישה של האתר. 
8.7. פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך, אין באפשרותה של ״הכל מדבר״ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ״הכל מדבר״ ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ״הכל מדבר״ .
8.8. בקרות מקרים שאינם בשליטתה של ״הכל מדבר״ ו/או הנובעים מכח עליון, ״הכל מדבר״ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש הקצה ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 
8.9. ״הכל מדבר״ תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

9. ביטול ההסכם
״הכל מדבר״ רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

10. משלוח הודעות
10.1. על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, ״הכל מדבר״ חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת ל-״הכל מדבר״ בעת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת ל- ״הכל מדבר״ ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. במידה שמסרת את מספר הטלפון שלך הנך מאשר ל-״הכל מדבר״ ו/או למי מטעמה (לרבות בית העסק) לשלוח לך הודעות עדכון דחופות כגון במקרה של ביטול או שינוי מועד ומיקום קורס אליו נרשמת (אך אין באמור כדי ליצור מחויבות כלשהי על״הכל מדבר״ או על בית העסק למסירת הודעות כאמור. אם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות באמצעות הטלפון כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של״הכל מדבר״ בכתובת הדואר האלקטרוני hello@everythingdesert.com ולבקש להסירך מרשימת התפוצה. 
10.2. באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך ש-״הכל מדבר״ ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

11. קופונים 
ל-״הכל מדבר״ זכות להציע למשתמשי הקצה מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, קופונים (“קופונים”) אשר יכולים להקנות הנחות מסוימות ברכישת קורסים, או הצעות אחרות דומות, הכל כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. ל-״הכל מדבר״ זכות להציע את הקופונים למשתמשי קצה מסוימים לשימושם בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה לשימוש משתמשי קצה הנמנים על אותה קבוצה בלבד, או לכל משתמשי הקצה (במקרה בו קופון מוצע למשתמש קצה ספציפי או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה, השימוש בקופון על ידי אחר מלבד משתמש הקצה הספציפי או משתמש קצה הנמנה על הקבוצה המסוימת, בהתאמה, הינו אסור).

ההנחה הגלומה בקופון יכולה לחול ביחס לרכישתם של קורסים מסויימים או לכלל הקורסים, הכול כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. אלא אם כן נאמר אחרת בהודעת ההצעה של אותו קופון, כל קופון נועד לשימוש, בין אם שימוש חלקי או שימוש מלא, בבת אחת. קופון שנעשה בו שימוש חלקי לא יזכה את משתמש הקצה ליתרה הנותרת של אותו קופון ובעקבות השימוש החלקי הקופון לא יקנה למשתמש הקצה כל זכות נוספת שהיא, כולל, בין היתר, זכות להחזר מכל סוג או זכות להשתתף בפעילות כלשהי. כל קופון יהיה תקף עד לתאריך מסוים או במשך טווח תאריכים אשר יצוין בהודעת ההצעה של אותו קופון.״הכל מדבר״ לפי שיקול דעתה הבלעדי, יכולה לשנות את תנאיו של כל קופון או לבטלו, בין היתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור), גם לאחר שהקופון כבר הוצע וטרם נעשה בו שימוש, עד למועד השימוש באותו הקופון (למען הסר ספק, כרטיסים שנרכשו תוך שימוש בקופונים עדיין יכולים להתבטל בכפוף לאמור בתניות שימוש אלו).

12. תשלום 
12.1. המחירים המוצגים באתר (כולל בשקלול של כל הנחה עקב השימוש בקופון או נקודות קרדיט) כוללים מע”מ וכל מס אחר ומהווים את המחיר הסופי אותו ישלם משתמש הקצה עבור הקורס, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
12.2. חיוב הרוכש יתבצע על ידי ״הכל מדבר״ וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. במקרה שלא נמסרו פרטים מלאים, ״הכל מדבר״ תהא רשאית לבטל את הרכישה בכל שלב.
12.3. במקרה בו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו, של הרוכש, תבוטל הרכישה והרוכש יחויב בדמי ביטול כמפורט להלן.
12.4. אישור בדבר פרטי העסקה לאחר ביצוע הקניה יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני . 

13. ביטול רכישה על ידי המשתמש
13.1. ביטול רכישת קורס יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף ‏13 זה. 
13.2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול ״הכל מדבר״ על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (‘חוק הגנת הצרכן’). 
13.3. הנך רשאי לבטל רכישת קורס בהודעה בכתב כמפורט להלן: 
13.3.1. ביטול שיעשה תוך עד וכולל ארבעה עשר (14) ימים מיום הרישום לקורס וקבלת הודעת אישור על הרישום: 
13.3.1.1. מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש”ח, הנמוך מביניהם.
13.3.1.2. על אף האמור בסעיף ‏13.3.1.1 לעיל, ביטול שנעשה לפחות שבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת הקורס יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא.
13.3.1.3. ביטול לאחר תחילת הקורס – יוחזר החלק היחסי של הקורס, שטרם נצרך, בניכוי דמי ביטול בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש”ח, הנמוך מביניהם.
13.3.2. ביטול שיעשה לאחר יותר מארבעה עשר (14) ימים מיום הרישום לקורס וקבלת הודעת אישור על הרישום: 
13.3.2.1. מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור עשרה (10) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס. 
13.3.2.2. על אף האמור בסעיף ‏13.3.2.2 לעיל, ביטול שנעשה לפחות שבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת הקורס יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא.
13.3.3. ביטול לאחר תחילת הקורס ועד לאחר השיעור השני – יינתן זיכוי בשווי המחיר ששולם עבור הקורס שבוטל, למימוש על ידי המשתמש בקורס אחר לבחירתו ועל בסיס מקום פנוי, בטווח של שנתיים ממועד הביטול.
13.4. החזר כספי לאחר תחילת הקורס – אשר המשתמש יהיה זכאי לו בכפוף לסעיף 13 זה וליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, יוחזר למשלם החלק היחסי עבור הקורס, שטרם נצרך, בניכוי דמי הביטול, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. 
13.5. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק המעביר את הקורס (צד שלישי) או על ידי ״הכל מדבר״. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן ״הכל מדבר״  יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול. 
13.6.״הכל מדבר״ ו/או מי מטעמה, לרבות בית העסק, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, בתנאים להלן:
13.6.1. טרם פתיחת הקורס – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. 
13.6.2. לאחר תחילת הקורס – יוחזר למשלם חלק יחסי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו.

14. שונות 
14.1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש. 
14.2. הסכם זה הינו לטובת ״הכל מדבר״, ומקנה ל-״הכל מדבר״ זכות לאכוף תניות ההסכם. למעט האמור לעיל, הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו. 
14.3. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי״הכל מדבר״ לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של ״הכל מדבר״ לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
14.4. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
14.5. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא ישפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.