מְדִינִיּוּת בִּיטּוּלִים

1. ביטול רכישה על ידי המשתמש
1.1 ביטול רכישת קורס יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף ‏13 זה.
1.2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול ״הכל מדבר״ על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (‘חוק הגנת הצרכן’).
1.3. הנך רשאי לבטל רכישת קורס בהודעה בכתב כמפורט להלן:
1.3.1. ביטול שיעשה תוך עד וכולל ארבעה עשר (14) ימים מיום הרישום לקורס וקבלת הודעת אישור על הרישום:
1.3.1.1. מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש”ח, הנמוך מביניהם.
1.3.1.2. על אף האמור בסעיף ‏13.3.1.1 לעיל, ביטול שנעשה לפחות שבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת הקורס יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא.
1.3.1.3. ביטול לאחר תחילת הקורס ועד תום השיעור השני – יוחזר החלק היחסי של הקורס, שטרם נצרך, ביחס למחיר הקורס המלא, בניכוי דמי ביטול בשיעור חמישה (5) אחוזים ממחיר הקורס המלא, או מאה (100) ש”ח, הנמוך מביניהם.
1.3.2. ביטול שיעשה לאחר יותר מארבעה עשר (14) ימים מיום הרישום לקורס וקבלת הודעת אישור על הרישום:
1.3.2.1. מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור עשרה (10) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס.
1.3.2.2. על אף האמור בסעיף ‏13.3.2.2 לעיל, ביטול שנעשה לפחות שבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת הקורס יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא.
1.3.3. ביטול לאחר תחילת הקורס ועד תום השיעור השני – יינתן זיכוי בשווי המחיר ששולם עבור הקורס שבוטל, למימוש על ידי המשתמש לתשלום עבור קורס אחר לבחירתו ועל בסיס מקום פנוי, בטווח של שנתיים ממועד הביטול.
1.4. החזר כספי לאחר תחילת הקורס – אשר המשתמש יהיה זכאי לו בכפוף לסעיף 13 זה וליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, יוחזר למשלם החלק היחסי עבור הקורס, שטרם נצרך, בניכוי דמי הביטול, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
1.5. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק המעביר את הקורס או הפעילות או על ידי ״הכל מדבר״ . בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן ״הכל מדבר״ יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
1.6. ״הכל מדבר״  ו/או מי מטעמה, לרבות בית העסק, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, בתנאים להלן:
1.6.1. טרם פתיחת הקורס – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.
1.6.2. לאחר תחילת הקורס – יוחזר למשלם חלק יחסי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו.